بیست و چهارمین رویداد «کارنو» با رویکرد توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

رویداد «کارنو» با رویکرد توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو و ایجاد انگیزه و تغییر نگرش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ها و...

۲۱ الی ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مرکز تربیت مربی کشور-کرج
شرکت رایا صدرا آتی «کارگزار منابع انسانی ستاد نانو»