نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 7461 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین BASF
Efka® 7466 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® PA 4477 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب BASF
Efka® 7486 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7496 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > مرکب > گراور
BASF
Efka® 7497 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > مرکب > گراور BASF
Latekoll® D افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه BASF
Rheovis® HS 1212 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه BASF
DSX® 1525 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی پوشش ها BASF
DSX® 3551 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه BASF
Uvitex® NFW LIQUID پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > عامل سفیدکننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
Uvitex® OB پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > عامل سفیدکننده
پوشش ها > آب پایه BASF
DSX® 1514 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه BASF
DSX® 1516 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
DSX® 3000 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > واکنشگر پوشش ها > آب پایه BASF