نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
PERACTIVE® FDO X افزودنی > عامل سفیدکننده weylchem
شرکت هوپاد
PERACTIVE® MNTACN افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک weylchem
شرکت هوپاد
PERACTIVE® FDO ANC افزودنی > عامل سفیدکننده Clariant
شرکت هوپاد
PERACTIVE® CB افزودنی > عامل سفیدکننده weylchem
شرکت هوپاد
PERACTIVE® AN افزودنی > عامل سفیدکننده weylchem
شرکت هوپاد
PERACTIVE® AC WHITE افزودنی > عامل سفیدکننده weylchem
شرکت هوپاد
HOSTAPUR® SAS 93 افزودنی > سورفکتانت weylchem
شرکت هوپاد
Polyglykol® 600 PU افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > غیرفتالات
حلال ها > گلایکولی و گلایکول اتر
افزودنی > روان کننده > واکس پلی اتیلنی
پوشش ها
پلاستیک ها > تولید الیاف
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Efka® 5207 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > حلال پایه کیان رزین
Efka FA 4610 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها > صنعتی BASF
کیان رزین
کلوئید نقره با کاربرد افزایش انتقال حرارت افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > صنعتی نانو پوشش فلز
DAPRO BEZ 75 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی پوشش ها > حلال پایه Elementis
کیان رزین
SS-SIL 355W افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > نگهدارنده ی رطوبت
پوشش ها > مرکب کیان رزین
BENTONE SD-1 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > ارگانو کِلِی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Elementis
کیان رزین
NUOSPERSE FA 196 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها
پوشش ها > مرکب
کیان رزین