نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلی آلومینیوم کلراید گرید خوراکی- PAC افزودنی > منعقد کننده کانگورو
پلی آلومینیوم کلراید گرید آشامیدنی - PAC افزودنی > منعقد کننده کانگورو
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کلسیم افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
خشک کن کبالت افزودنی > خشک کن بنیان کالا شیمی
Sanitized LX 91-01 افزودنی > بایوساید/ضد کپک پلاستیک ها > تولید الیاف
لاستیک ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Cartaseal FGU افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
خشک کن كبالت بی رنگ افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن منگنز افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن زیرکونیوم افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن مس افزودنی > بازدارنده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > نگهدارنده
پوشش ها پترو اکتان ایساتیس
خشک کن روی افزودنی > خشک کن پوشش ها
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن سرب افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس
خشک کن كبالت افزودنی > خشک کن پوشش ها
پلاستیک ها > کستینگ
پوشش ها > مرکب
پترو اکتان ایساتیس