نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
افزودنی های TEGO برای بهبود رنگ پذیری در رنگ ها و پوشش ها افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی های TEGO برای پوشش های ساختمانی افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
پخش کننده های ZETASPERSE و دیگر افزودنی ها برای پراکندگی آبی افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی ها و بایندر های TEGO برای جوهرافشان ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ال
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
کنترل کننده های کف TEGO مورد استفاده در پوشش ها، جوهرها و چسب های پایه آب افزودنی > ضد کف/ضد حباب پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
نانو رزین های TEGO، مورد استفاده در پوشش های پخت نوری به عنوان ضدخش کننده افزودنی > ضد خش کننده پوشش ها > پخت نوری Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
معرفی ابر مرطوب کننده های TEGO جهت استفاده در پوشش های صنعتی و جوهرهای چاپ افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
الیاف کولار (آرامید) افزودنی > پرکننده ها > الیاف کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
الیاف کربن افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف کربن کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE PEROXIR - KP 50 افزودنی > آغازگرهای حرارتی پراکسید ایران
TERTIARY BUTYL PEROXY OCTOATE MEYBODOX 48 افزودنی > آغازگرهای حرارتی پراکسید ایران
TERT- BUTYL PEROXY ISOBUTYRATE 75 % MEYBODOX 404 افزودنی > آغازگرهای حرارتی پراکسید ایران
TERT- BUTYL PEROXY PIVALATE 75 % MEYBODOX 70 افزودنی > آغازگرهای حرارتی پراکسید ایران
TERTIARY BUTYL PEROXY BENZOATE MEYBODOX 47 افزودنی > آغازگرهای حرارتی پراکسید ایران