نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Alkanol L 4 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Rewoteric® AM KSF 40 افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Dispex Ultra® FA 4430 (Lumiten N-OC 30) افزودنی > ترکننده پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Troykyd® D734 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
Troy
کالاکار
Hydropalat® 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها BASF
BENTONE ® 34 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی > ارگانو کِلِی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Elementis
پرشیا نجد
Genamin® D 01/2000 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Efka® 6950 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
EFKA® 4060 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
Foamaster® WO 2323 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Foamaster MO 2134 افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Lumiten® I-SC افزودنی > سرفاکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Araldite® DY-C افزودنی > رقیق کننده های فعال چسب ها HUNTSMAN
Aquamat® 208 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Aquacer® 513 افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Byk
توان