نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Irgafos® 126 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irgafos® 168 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinopal™ OB افزودنی > براق کننده بصری(اپتیکال)
افزودنی > عامل سفیدکننده
چسب ها BASF
Tinopal™ SFP افزودنی > براق کننده بصری(اپتیکال)
افزودنی > عامل سفیدکننده
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Melapur™ MP افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Melapur™ 200 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Melapur™ MC50 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Melapur™ MC25 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Efka® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Loxanol® CA 5308 افزودنی > تشکیل دهنده فیلم پوشش ها BASF
Hydropalat® 816 افزودنی > ترکننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
Lusolvan PP افزودنی > تشکیل دهنده فیلم پوشش ها BASF
Foamaster® RD افزودنی > ضد کف/ضد حباب پوشش ها
پوشش ها > مرکب
BASF
Dehydran® 3505 افزودنی > ضد کف/ضد حباب پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
Dehydran® 4210 افزودنی > ضد کف/ضد حباب پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF