نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
EASTMAN CP 343-3 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
Silquest A-186 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
MOMENTIVE
کیان رزین
Silquest A-187 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
MOMENTIVE
کیان رزین
Silquest A-174NT افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
MOMENTIVE
کیان رزین
Desmodur® RE افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® RFE افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® RN افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
چسب ها
لاستیک ها
Covestro
کووسترو ایران
Deurex® MT 8415 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها > پارافینی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MM 8920 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® WM 8701 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® WC 6001 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Troysol™ ZLAC افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Troy
کالاکار
VISIOMER® TRGDMA افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
VISIOMER® TMPTMA افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
VISIOMER® HEMA 98 افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
مونومر > مونومرهای آکریلاتی و متاکریلاتی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران