نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
SS-SIL 355W افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > نگهدارنده ی رطوبت
پوشش ها > مرکب کیان رزین
Sipernat® D 17 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 22 S افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 500 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 50 S افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 880 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Aerosil® 200 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 976 S افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 974 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 972 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 106 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پلاستیک ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 104 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پلاستیک ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL380 F افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL300 Pharma افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا