نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® FL 3777 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
کیان رزین ، مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3500 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3580 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3650 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7375 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7381 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 7390 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3600 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3038 افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3232 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 3522 افزودنی > کنترل کننده لغزش > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FL 3778 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3299 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® SL 3033 افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد سایش کننده
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا