نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® 7580 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
پوشش ها > مرکب BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irgastat™ P18 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irgastat™ P 16 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Varisoft® 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 65 Pellets افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® BT 70 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® UV Quat 50 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن > سورفکتانت های کاتیونی
Evonik
ایوانیک ایران
Genamin® SPA افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 600 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 2000 S افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 200 USP افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 1000 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد