نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Varisoft® 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 65 Pellets افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® BT 70 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® UV Quat 50 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن > سورفکتات های کاتیونی
Evonik
ایوانیک ایران
Genamin® SPA افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 600 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 2000 S افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 200 USP افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 1000 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglycol 1500 S افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
PEG 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
PEG 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد