نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Irgafos® 126 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irgafos® 168 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irganox® 1076 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irganox® 1098 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها BASF
Irganox® 1035 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irganox® 1330 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت نوری
چسب ها
BASF
Irganox® 1010 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irganox® 1726 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Irganox® 245 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Irganox® 3052 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها BASF
Irganox® 3114 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها BASF
Irganox® 565 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > حلال پایه
BASF
Irganox® 1520 L افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها چسب ها > آب پایه
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Irganox® 245 DW افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها BASF
Irganox® B 921 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها چسب ها BASF