نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Turmerone افزودنی > آنتی اکسیدانت Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Xymenynic افزودنی > آنتی اکسیدانت Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Cistus افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > ضد التهاب
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Plantasens® Olive Active HP افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > محافظت کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Plantasens® Serums افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Hostavin 3058 liq افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > آمینی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3065 liq افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3051-2 disp XP افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3051 P افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3050 liq افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی