نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® 900 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 1130 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
کیان رزین ، مواد مهندسی مکرر
Tinuvin® 5060 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 928 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin™ 326 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Tinuvin® 328 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 571 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > آب پایه BASF
Tinuvin™ 234 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Tinuvin™ 99-DW افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® P افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها BASF
Tinuvin™ 384-2 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin™ 99-2 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Hostavin® 3326 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Hostavin® 3315 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3225 Dispersion افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی