نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Dehygant® LFM افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide® AS افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Protectol® DZ افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Protectol® PE افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Protectol® TD افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Protectol® HT افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Dazomet Technical افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ DZ افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ HT افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ S15 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ S2 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ S30 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ GA 15 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ GA 25 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Myacide™ GA 45 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا