نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Hydrocarb® 60 T - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها امیا پارس
HYDROCARB 60 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 2 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 2T- MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 1 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 3-MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
امیا پارس
OMYACARB® 3 T - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
امیا پارس
OMYACARB® 5 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
امیا پارس
OMYACARB® 10 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
امیا پارس
OMYACARB® 40 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
امیا پارس
Omyacarb® 1T - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
لاستیک ها
امیا پارس
Omyacarb® 3X - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
امیا پارس
Omyacarb® 3XT - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها امیا پارس
Omyacarb® 95T - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها امیا پارس
Omyacarb Extra - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پوشش ها > پخت نوری
پلاستیک ها
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
امیا پارس