نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Texaquart® 253 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها BASF
Texaquart® 3226 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > پودری
پوشش ها
BASF
Texaquart® 879N افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها BASF
Efka® MI 6780 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® MI 6782 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® 7580 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
پوشش ها > مرکب BASF
نانو سید L2000 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو نصب پارس
نانو کلوئید نقره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو پوشش فلز
Byk® -ES 80 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
نانو لوله های کربنی چند دیواره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
نانو مواد > نانو لوله های کربنی
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
نانو فناوری زاگرس ایرانیان
نانو کلوئید نقره-4000ppm افزودنی > بایوساید/ضد کپک
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها باران شیمی پاسارگاد
pure MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
alkane MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
carboxylic MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
amine MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار