نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Deurex® EMU-M افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Varisoft® TA 100 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ F 75 Pellets افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® BT 70 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PSE 141 G افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe Lux افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe Flex افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Wipe DE PF افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SIS 40 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Emulprot افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo P 813 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care PS افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care LTP افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care CG 90 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Care 450 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب Evonik
ایوانیک ایران