نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Potassium Carbonate 99 - 100% Granular IC2CO3 افزودنی > پرکننده ها Evonik
ایوانیک ایران
Potassium Hydroxide Solution 50% Pure Grade KOH in H2O افزودنی > پرکننده ها Evonik
ایوانیک ایران
Sodium Carbonate ( Na2CO3) افزودنی > پرکننده ها مهراد
POTASSIUM HYDROXIDE افزودنی > پرکننده ها مهراد
Super 40 Weissfeinkalk افزودنی > پرکننده ها > کلسیم اکسید پلاستیک ها Märker Group
امیا پارس
Caloxol PGF افزودنی > پرکننده ها > کلسیم اکسید پلاستیک ها
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
Märker Group
امیا پارس
SIPERNAT@310 افزودنی > بایندر
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پلاستیک ها
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
RASTAL UV-HARD افزودنی > پرکننده ها پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
galstaffmultiresine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
RASTAL SCR افزودنی > پرکننده ها پوشش ها galstaffmultiresine
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
OMYABARITE® 2 - SW افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
امیا پارس
Hydrocarb® 60 T - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها امیا پارس
HYDROCARB 60 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 2 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 2T- MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس
OMYACARB® 1 - MH افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
امیا پارس