نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مشتقات پتاسیم افزودنی > پرکننده ها > کربنات پتاسیم Evonik
ایوانیک ایران > مشتقات پتاسیم
الیاف کولار (آرامید) افزودنی > پرکننده ها > الیاف کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
ASP® 102 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 072 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 170 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 172 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 200 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 600 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 900 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® G90 افزودنی > پرکننده ها > کائولن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Translink® 445 افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Translink® 555 افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Translink® 77 افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
BUCA® افزودنی > پرکننده ها > کائولن چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
ASP® 672 افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات پوشش ها > آب پایه
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران