نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® B 75 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irgafos® 126 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irgafos® 168 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irganox® B 561 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irganox® B 900 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irganox® B 215 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irganox® B 612 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Irganox® B 225 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فسفیت ها
چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
SIPERNAT® 500 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
VP Disp. TiO2 P 90 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > معدنی
چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
LX-700 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها بازرگانی کوثر
MB-640 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها بازرگانی کوثر
BC-540 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پلاستیک ها بازرگانی کوثر
MP700/70 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی پوشش ها > صنعتی رزیتان