نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® 292 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hostavin® 3225 Dispersion افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3070 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3063 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin® 3051Dispersion افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin TB-01 liquid افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin PR-31 powder افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin PR-31 disp XP افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3220 disp. XP افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3206 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3070 dispersion XP افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3068 liq افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3058 liq افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > آنتی اکسیدانت > آمینی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3053 liq افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > بازدارنده
پوشش ها > حلال پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostavin 3052 liq افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > بازدارنده
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی