نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® 292 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Tinuvin® 171 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Tinuvin® 400 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Nanobyk® -3860 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Nanobyk® -3841 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3840 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Nanobyk® -3821 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Nanobyk® -3820 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Tego® Sun Z 800 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun Z 500 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun TDEC 45 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun T 805 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد رطوبت
Evonik
ایوانیک ایران
RP73HALS افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
RP73NQ افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
RP731 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت