نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tinuvin® 900 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 152 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 144 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 1130 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
کیان رزین ، مواد مهندسی مکرر
Tinuvin® 123 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® 6725 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزوفنون پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Lignostab® 1198 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 5050 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 5060 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 5100 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 405 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin® 928 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin™ 477 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
Tinuvin™ 479 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
Tinuvin™ 326 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF