نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Nanobyk® -3860 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Nanobyk® -3841 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Nanobyk® -3840 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Nanobyk® -3821 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Nanobyk® -3820 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Tego® Sun Z 800 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun Z 500 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun TDEC 45 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun T 805 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد رطوبت
Evonik
ایوانیک ایران
RP73HALS افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
RP73NQ افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
RP731 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
Nanobyk® -3842 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Nanobyk® -3812 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > حلال پایه Byk
توان
Nanobyk® -3810 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری پوشش ها > آب پایه Byk
توان