نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Skinmimics® افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SIPERNAT® 500 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Glucare® S 2% افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Glucare® S افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Ceramide® VI افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Zenvivo™ Protect افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Zenvivo™ Aqua افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Vitipure™ Sensation افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > عامل سفت کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Vitipure™ Feeling افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > عامل سفت کننده
Clariant
شرکت هوپاد