نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Plantasens® Serums افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Clariant
شرکت هوپاد
GlucoTain® liquiFlex افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Clariant
شرکت هوپاد
میکرو سیلییکا افزودنی > تقویت کننده ها پلاستیک ها
پوشش ها
کامپوزیت ها
فرو آلیاژ ایران
الیاف خرد شده شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها شیمی افسون
الیاف خرد شده کربن افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف کربن کامپوزیت ها شیمی افسون
AEROSIL R 8200 افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 7200 افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد سایش کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 106 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پلاستیک ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL R 104 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
پلاستیک ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
نانو لوله های کربنی چند دیواره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
نانو مواد > نانو لوله های کربنی
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
نانو فناوری زاگرس ایرانیان
نانو رس اصلاح شده (مشابه 15A) افزودنی > تقویت کننده ها
نانو مواد > نانو رس
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
نانو ساو
pure MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
alkane MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
carboxylic MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
amine MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار