نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
SIPERNAT@310 افزودنی > بایندر
افزودنی > ضد بلوکه شدن > سیلکون ها/سیلیکات ها
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پلاستیک ها
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® D 17 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 22 S افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 500 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 50 S افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROSIL® R 812 افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد رطوبت
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
AEROPERL® 300/30 افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا Evonik
ایوانیک ایران
VP AdNano® MagSilica افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا چسب ها Evonik
ایوانیک ایران
Sipernat® D 10 افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 880 افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 383 DS افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Sipernat® 320 DS افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Aerosil® R 805 VV 90 افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا
Aerosil® R 7200 افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
چسب ها
کامپوزیت ها
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران > سیلیکا