نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Genamin® CC 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hydropalat® 7003 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Dispex® G40 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Dispex® HDN افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4800 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® FA 4642 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® PA 4400 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® PA 4450 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Dispex® Ultra PA 4510 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Texaphor® 3073 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 1101 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Efka® 4550 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 1706 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 44 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 5040 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا