نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Efka® FA 4644 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hordaphos 122 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Hordaphos 222 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Disperbyk® -145 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Disperbyk® -142 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Hostapon® SG افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
افزودنی > عامل کف زا
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت هوپاد
Hostapon® CT paste افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
افزودنی > عامل کف زا
پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Byk® -156 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -155/50 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -155/35 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Byk® -155 افزودنی > بهبود دهنده رویه > پلی اکریلات ها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
Troysperse® W افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Ceridust 5551 افزودنی > ترکننده
افزودنی > چروکی کننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
افزودنی > واکس ها
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Mowiplus® XW 330 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Hostaphat® TPHC افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد