نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Hydropalat® 7003 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
Dispex® G40 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Dispex® HDN افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® 4800 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® FA 4642 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Efka® PA 4400 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
Efka® PA 4450 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها BASF
Dispex® Ultra PA 4510 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
Texaphor® 3073 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها BASF
Efka® 1101 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > حلال پایه BASF
Efka® 4550 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
Hydropalat® 1706 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
Hydropalat® 44 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند پوشش ها > آب پایه BASF
Hydropalat® 5040 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها BASF
Hydropalat® 88 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF