نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Troysol® 380W افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Troysol® LAC افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Byk® -349 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Byk® -348 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Byk® -347 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -340 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Byk® -346 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -345 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Troysperse® W افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Dispersogen® FA افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد