نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Hydropalat® 875 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 680 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Tenlo® 70 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 88 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Hydropalat® 3037 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Lumiten® I-SC افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد > پوشش های دکوراتیو
Troysol® 380W افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Troysol® LAC افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار
Byk® -349 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Byk® -348 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه Byk
توان
Byk® -347 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -340 افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Byk
توان
Byk® -346 افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده رویه > سیلیکونی ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Byk® -345 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سیلیکونی
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Byk
توان
Troysperse® W افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه Troy
کالاکار