نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Alkanol L 4 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Rewoteric® AM KSF 40 افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Lumiten® I-SC افزودنی > سرفاکتانت پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
پرشیا نجد
Troysol™ ZLAC افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سرفاکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Troy
کالاکار
Tego® Cosmo P 813 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Solve 61 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewocid® UTM 185 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
REWODERM® S 1333 KM 5 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® B 8863 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® B 8852 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Sandopan® LS-24 N افزودنی > سرفاکتانت Clariant
شرکت هوپاد
Sandopan® JA-36 افزودنی > سرفاکتانت Clariant
شرکت هوپاد
Medialan® LD افزودنی > سرفاکتانت Clariant
شرکت هوپاد
Medialan® KF افزودنی > سرفاکتانت Clariant
شرکت هوپاد
Hostapon® STCI-85 P افزودنی > سرفاکتانت Clariant
شرکت هوپاد