نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
HOSTAPUR® SAS 93 افزودنی > سورفکتانت weylchem
شرکت هوپاد
Trycol® 7000 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil FES 77 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil FES 32 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil FES 993 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil ALS 33 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil OP 3070 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil FES 61 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Sulfopon 101 spez افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil SUS IC 680 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Disponil SUS IC 875 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Versamid 228 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
TEGO® Betain F KM 1 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Betain HS KB 5 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Betain P 50 C افزودنی > سورفکتانت Evonik
ایوانیک ایران