نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEGO® Betain F KM 1 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Betain HS KB 5 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Betain P 50 C افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Solve 55 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش ، ایوانیک ایران
TEGO® Sulfosuccinate DO 75 افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Betain HS افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Betain L7 افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Betain ZF افزودنی > سرفاکتانت Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Pearl N300 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > عامل صدفی کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SML 20 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol 16 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol 1618 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol 18 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol 6855 افزودنی > سرفاکتانت
افزودنی > واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol IC 20 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حل کننده
افزودنی > سرفاکتانت
Evonik
ایوانیک ایران