برس‌های پلیمری: کاربرد

اصلاح سطوح توسط فیلم های نازک پلیمری به طور گسترده ای جهت تغییر خواص سطحی از قبیل قابلیت ترشدن، زیست سازگاری، اصطکاک و مقاومت در برابر...

برس‌های پلیمری: سنتز و خواص

برس‌های پلیمری، پوشش‌های بسیار نازک پلیمری متشکل از زنجیرهایی هستند که از یک طرف به یک سطح یا فصل مشترک (معمولاً جامد) متصل شده‌اند. در...