پلیمرها به زبان خودمانی

در این بخش برآنیم تا برخی مفاهیم پلیمری را به زبان خیلی ساده و خودمانی آموزش دهیم. این قسمت از بخش های زیر تشکیل شده است:

1

بخش اول: پلیمرها همه جا هستند!

در این بخش شما میتوانید با گشت و گذار در مکان های مختلف با کاربردهای پلیمرها در زندگی روزمره آشنا شوید.


2

بخش دوم: نگاه نزدیک به انواع پلیمرها

اگر دوست دارید در مورد هر یک از پلیمرها مطالب بیش تری بدانید، این بخش را مطالعه کنید.


3

بخش سوم: رفتار و خواص پلیمرها

در این بخش با چگونگی رفتار پلیمرها و دلیل این رفتارها آشنا می‌شوید.


4

بخش چهارم: سنتز پلیمرها

در این بخش با روش های گوناگون ساخت و تهیه پلیمرها آشنا می‌شوید.


5

بخش پنجم: آنالیز و شناسایی پلیمرها

ما چگونه پلیمرها را مطالعه و بررسی میکنیم؟ چگونه به رفتار و ویژگی های آنها پی میبریم؟ اینها موضوعاتی هستند که در این بخش به آنها میپردازیم.


عمده مطالب این بخش ترجمه ای از پروژه آموزنده ماکروگالریا می باشد.