نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ لیز کننده - NovinSlip افزودنی > واکس ها > آمیدی
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتيلن سبک خطی
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتیلن سبک
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
Ceridust 3910 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Deurex® MX 9718 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها Deurex
آنا شیمی
Deurex® A 73 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Deurex® A 71 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد سایش کننده > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > مرکب Deurex
آنا شیمی
Deurex® A 70 Veg افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® A 70 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MAF 7520 D افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7250 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7230 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7150 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deuresin® WA 7020 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > ضد خش کننده > واکس ها
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7050 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7080 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > عامل بافت دهنده
پوشش ها > پودری
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
Deurex® MA 7020 افزودنی > واکس ها > آمیدی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
افزودنی > کنترل کننده لغزش > واکس ها
افزودنی > ضد بلوکه شدن > واکس ها
پوشش ها > پودری
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Deurex
آنا شیمی
صفحه 1 از 2 (20 مورد)