نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Versamine® C 74 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Waterpoxy® 760 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Waterpoxy® 801 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها BASF
ب آ اس اف ایران
Genamid® 490 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Versamine® 911 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Waterpoxy® 751 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Waterpoxy® 755 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Versamine F40 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Versamine S8 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Genamid 2000 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Genamid 747 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Versamid 229 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Versamid 228 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Genamid 235 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Genamid 250 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 2 (26 مورد)