نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tego® Pep 4-17 افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > عامل سفت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSPHERE® VitA افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Stemlastin افزودنی > جوان کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Pep 4-Even افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد التهاب
افزودنی > عامل سفیدکننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Arjuna S افزودنی > جوان کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SPHINGOKINE® NP افزودنی > جوان کننده Evonik
ایوانیک ایران
Phytosphingosine SLC افزودنی > آرامش بخش
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Hyacare® 50 افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Hyacare افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
HyaCare® Filler CL افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Glucare® S 2% افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Glucare® S افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
Evonik
ایوانیک ایران
SilCare Silicone® 1M 75 افزودنی > جوان کننده Clariant
شرکت هوپاد
Plantasens® Olive Active HP افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > محافظت کننده
Clariant
شرکت هوپاد