نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مروری بر محصولات AEROSIL افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
چگونه افزودنی های آنتی کیکینگ شرکت ایوانیک باعث افزایش کارایی می شوند افزودنی > آنتی کیکینگ پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از محصولات AEROSIL و SIPERNAT در موادشوینده و پاک کننده های پودری افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
بهبود عملکرد پودرهای آسیاب شده، به کمک گرته سیلیکای AEROSIL و سیلیکای ویژه ی SIPERNAT افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT برای خالص سازی سوخت های زیستی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
SIPERNAT® 350 کمک کننده به آنتی کیکینگ با گرد و غبار کم افزودنی > آنتی کیکینگ Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT و گرته های سیلیکای AEROSIL به عنوان کمک کننده جریان و آنتی کیکینگ افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
انواع بسته بندی برای سیلیکاهای رسوب داده شده افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT برای حذف گوگرد از سوخت های زیستی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > لایه بردار
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
اثر آنتی کیکینگ در کودهای پودری و گرانولی افزودنی > آنتی کیکینگ Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
برطرف کردن تخلخل در پوشش ژلی توسط SIPERNAT® 22 LS افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > تثبیت کننده
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
سیلیکاهای سنتزی و بارهای الکترواستاتیک افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
مدیریت سیلیکا و سیلیکات های سنتزی افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
گرته سیلیکا و سیلیکای ویژه برای مواد شوینده و تمیزکردن محصولات افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
ترکیبات سیلیکا بهبوددهنده فرآیند آسیاب افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا