نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت آدکا افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
افزودنی > عامل هسته زا
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی آنتی استاتیک های تولیدی شرکت کلارینت جهت استفاده در سامانه های پلیمری قطبی افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > کستینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
ADDID® 240 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن پوشش ها > صنعتی Evonik
ایوانیک ایران
Efka® 7580 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
پوشش ها > مرکب BASF
ب آ اس اف ایران
Irgastat™ P18 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgastat™ P 16 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Varisoft® 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 65 Pellets افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® BT 70 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® UV Quat 50 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن > سورفکتانت های کاتیونی
Evonik
ایوانیک ایران
Genamin® SPA افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 800 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 600 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol 400 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > حل کننده
Clariant
شرکت هوپاد