نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
ADK STAB LA-31 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Tinuvin® 900 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 1130 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
پوشش ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Tinuvin® 5060 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > آمینی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 928 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > پودری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 326 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 328 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® 571 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 234 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 99-DW افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin® P افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 384-2 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Tinuvin™ 99-2 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Hostavin® 3326 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Hostavin® 3315 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری > بنزو تری آزول پوشش ها > صنعتی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی