نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Nipacide OBS LV افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® CFX 3 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > جلبک زدا و قارچ کش پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® CFX 4 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > جلبک زدا و قارچ کش پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Nipacide® CI 30 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > جلبک زدا و قارچ کش پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Sanitized LX 91-01 افزودنی > بایوساید/ضد کپک پلاستیک ها > تولید الیاف
لاستیک ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Dehygant® LFM افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Myacide® AS افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Protectol® DZ افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Protectol® PE افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Protectol® TD افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Protectol® HT افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Dazomet Technical افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Myacide™ DZ افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Myacide™ HT افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Myacide™ S15 افزودنی > بایوساید/ضد کپک > آفت کش و نگهدارنده درون ظرف چسب ها > آب پایه BASF
ب آ اس اف ایران