نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ کربنات کلسیم - NovinFill-ECC پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
NovinForce-HP پلیمر > پلی استایرن
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه
کربنات کلسیم افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
لاستیک ها
کانی کاو کاشان
کلسیم کربنات گرانولی 800 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
شیمی معدنی همدان
کلسیم کربنات رسوب داده شده 900 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب > گراور
شیمی معدنی همدان