نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
خشک کن مس افزودنی > بازدارنده
افزودنی > خشک کن
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
افزودنی > نگهدارنده
پوشش ها پترو اکتان ایساتیس
Dibutyltin dilaurate [10]-CHD 450LB افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
کیان رزین
Accelerator NL-64-100 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده پوشش ها Akzo Nobel
کیان رزین
Lupragen® TEDA افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Lupragen N106 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Capcure 3-800 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Capcure 3830-81 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Capcure 3850-101 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Irganox™ B 551 افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Capcure® LOF افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Irgamod™ 195 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Capcure 40 SEC HV افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Crekat XP 2571 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده پوشش ها > پودری
پوشش ها
Covestro
کووسترو ایران
Desmorapid® 10/9 افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده > آمین ها Covestro
کووسترو ایران
Desmodur® RFE افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
لاستیک ها Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 3 (45 مورد)