نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پلیمرهای پودری Elotex و افزودنی های Bermocoll برای ملات های پودری از AkzoNobel پلیمر > پلی وینیل استات ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Akzo Nobel > Bermocoll ، Akzo Nobel > Elotex
پرشیا نجد > شیمی ساختمان
برموکول برای رنگ از شرکت AkzoNobel افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی پوشش ها > آب پایه Akzo Nobel > Bermocoll
پرشیا نجد > پوشش های دکوراتیو
Walocel® HM 50 PA 2910 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی Evonik
ایوانیک ایران
Walocel® HM 4000 PA 2910 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Evonik
ایوانیک ایران
Walocel® HM 15000 PA 2208 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > روان کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® HPM 50 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® HPM 4000 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® Fluid HMP 50 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® Fluid HMP 4000 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران