نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Pergut رزین > کلر کائوچو پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Covestro
کووسترو ایران
Pergut S 170 رزین > کلر کائوچو چسب ها Bayer
کیان رزین
Pergut S 130 رزین > کلر کائوچو چسب ها Bayer
کیان رزین
Pergut S 90 رزین > کلر کائوچو پوشش ها > صنعتی Bayer
کیان رزین
Pergut S 40 رزین > کلر کائوچو پوشش ها > صنعتی Bayer
کیان رزین
Pergut S 20 رزین > کلر کائوچو پوشش ها > صنعتی Bayer
کیان رزین
Pergut® B 10 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® B 20 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 10 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 130 رزین > کلر کائوچو پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 170 رزین > کلر کائوچو پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 20 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 40 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 5 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Pergut® S 90 رزین > کلر کائوچو پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران