نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Tegosoft® PSE 141 G افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SIS 40 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo P 813 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Amid S18 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Tegin® D1102 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Tegin® 4100 Pellets افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® STO V افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SMS افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SMO V افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® SML افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Care SE 121 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Rewoderm® LI 520-70 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
Evonik
ایوانیک ایران
Isolan® IS افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
ABIL® EM 97 S افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران