نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Polyquta 280 افزودنی > منعقد کننده TINCI
سازیبا
کلرورفریک مایع افزودنی > منعقد کننده زیست پاک آراد
پلی آلومینیوم کلراید افزودنی > منعقد کننده زیست پاک آراد
پلی آلومینیوم کلراید گرید خوراکی- PAC افزودنی > منعقد کننده کانگورو
پلی آلومینیوم کلراید گرید آشامیدنی - PAC افزودنی > منعقد کننده کانگورو
TEXANOL Ester Alcohol افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Eastman
کیان رزین
VESTINOL® INB افزودنی > منعقد کننده
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب
Evonik
ایوانیک ایران
کائولین J-32-40 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > منعقد کننده
پلاستیک ها
چسب ها
تولیدات معدنی اصفهان (توما)
سیماکریل® PM-600 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > صنعتی سیماب رزین
سیماکریل® PM-667 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > صنعتی سیماب رزین
سیماکریل® PMF رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
سیماب رزین
سیماکریل® P-1438 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > مرکب سیماب رزین
سیماکریل® P-145 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > مرکب سیماب رزین
سیماکریل® NF-6 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > صنعتی سیماب رزین
سیماکریل® NF-3 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
افزودنی > منعقد کننده
پوشش ها > صنعتی سیماب رزین