نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
NPS افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Evonik
ایوانیک ایران
KPS افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Evonik
ایوانیک ایران
APS افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Evonik
ایوانیک ایران
Solvaperm® Yellow 3G افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Solvaperm® Violet RSB افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Solvaperm® Green GSB افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Solvaperm® Green G افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Solvaperm® Blue 2B افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Yellow E-2GL افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Yellow BG 30 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Violet SP افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Violet FBL افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Violet E2R افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Turquoise Blue FBL افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Sanolin® Tartrazine X 90 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های رنگ آمیزی Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی