نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Dispersogen® AN 100 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد
Dynasylan® 4148 افزودنی > بهبود دهنده سطح
افزودنی > ترکننده
افزودنی > روان کننده
افزودنی > سازگار کننده
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
Evonik
ایوانیک ایران > سیلان ها
RP79IC افزودنی > سازگار کننده پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
Genapol® O 100 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Bermocoll E 230 X افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه Akzo Nobel
پرشیا نجد > شیمی ساختمان
Genapol® O 080 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > حل کننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها Clariant
شرکت هوپاد
Genapol® ED 3060 افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت هوپاد
Emulsogen® LCN 287 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت هوپاد
Emulsogen® LCN 158 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد
Emulsogen® LCN 118 افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
Clariant
شرکت هوپاد
Dispersogen® SNW افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سازگار کننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > حلال پایه
Clariant
شرکت هوپاد
Rockapon CAPB افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سازگار کننده
افزودنی > سورفکتانت
پلاستیک ها راک شیمی