نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Walocel® HM 4000 PA 2910 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Evonik
ایوانیک ایران
Walocel® HM 15000 PA 2208 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > روان کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® W 575 PG افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® TA 100 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® RTM 50 افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® PATC افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® BTMS Pellets افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® BT 85 Pellets افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® 442 100 P افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® 432 PPG افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® 432 CG افزودنی > حالت دهنده Evonik
ایوانیک ایران
Varisoft® 300 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ F 75 Pellets افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 65 Pellets افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ 100 افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > روان کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران