نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
کلوئید نقره با کاربرد افزایش انتقال حرارت افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > صنعتی نانو پوشش فلز
Texaquart® 253 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Texaquart® 3226 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > پودری
پوشش ها
BASF
ب آ اس اف ایران
Texaquart® 879N افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® MI 6780 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Efka® MI 6782 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 7580 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
پوشش ها > مرکب BASF
ب آ اس اف ایران
نانو سید L2000 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو نصب پارس
نانو کلوئید نقره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو پوشش فلز
Byk® -ES 80 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Byk
توان
نانو لوله های کربنی چند دیواره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
نانو مواد > نانو لوله های کربنی
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
نانو فناوری زاگرس ایرانیان
نانو کلوئید نقره-4000ppm افزودنی > بایوساید/ضد کپک
افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها باران شیمی پاسارگاد
Pure MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
Alkane MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
Carboxylic MWNTs افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
افزودنی > تقویت کننده ها
کامپوزیت ها کربن ساختار
صفحه 1 از 2 (16 مورد)