نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
کامپاند پلی اتیلن قابل شبکه شدن - NovinCross افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها نوین بسپار سازه ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
معرفی محصولات Dynasylan رزین > سیلیکونی > با عامل متوکسی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > سیلان ها
افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی > سیلان های عامل دارشده ی آلی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > صنعتی
Evonik > Dynasylan
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در پوشش های ساختمانی و راهنمای فرمولاسیون آن ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در جوهرهای چاپ افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
CATALYST TC 44 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت پوشش ها Wacker
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
HARDENER K - 41 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت پوشش ها کیان رزین
Silquest A-174NT افزودنی > بهبوددهنده چسبندگی
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها
چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
کامپوزیت ها
MOMENTIVE
کیان رزین
Laromer® EDGA حلال ها > استری
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® BDDA افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت پوشش ها BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا
Laromer® DCPA حلال ها > استری
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® POEA افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® TBCH افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کاهنده ویسکوزیته
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Versamid® 1655 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمیدها پوشش ها > مرکب BASF
ب آ اس اف ایران
Versamine® C 74 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Waterpoxy® 760 افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت > آمین ها پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
صفحه 1 از 14 (205 مورد)