نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
دیسپرس کننده ارگانو پلیمریک 712 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > صنعتی گروه صنایع تارا شیمی
Poly Acryl D 701 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
آواشیمی
مروری بر محصولات AEROSIL افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
حفاظت از انفجار گرد و غبار در سیستم های حمل و نقل برای محصولات اصلاح شده سطحی AEROSIL افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > ضد رسوب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
مروری بر محصولات TEGO، خدمات و برگه داده های فنی افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های مورد استفاده در پوشش ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
رزین > سیلیکونی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > ضد حفره
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی های ویژه TEGO و اطلاعات قانونی برای تماس آن ها با موادغذایی افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
افزودنی ها برای پوشش ها، مرکب ها و چسب ها افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > سیلیکونی
پوشش ها > پودری
چسب ها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
بهبود عملکرد پودرهای آسیاب شده، به کمک گرته سیلیکای AEROSIL و سیلیکای ویژه ی SIPERNAT افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT و گرته های سیلیکای AEROSIL به عنوان کمک کننده جریان و آنتی کیکینگ افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
مواد اولیه چند منظوره برای فرمولاسیون های لوازم آرایشی بهداشتی افزودنی > بازسازی کننده
پیگمنت > پیگمنت های مصارف خاص
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا ، ایوانیک ایران > شوینده، آرایشی و بهداشتی
سیلیکاهای سنتزی و بارهای الکترواستاتیک افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > ACEMATT ، Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
افزودنی های TEGO برای پوشش های حلال پایه با درصد جامد بالا افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب > غیرسیلیکونی
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در پوشش های ساختمانی و راهنمای فرمولاسیون آن ها افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
مروری بر افزودنی های TEGO مورد استفاده در جوهرهای چاپ افزودنی > آبگریز کننده
افزودنی > بهبود دهنده رویه
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد بلوکه شدن
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
افزودنی > کنترل کننده لغزش
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > مرکب > اسکرین
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب > فلکسو
پوشش ها > مرکب > گراور
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش