نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Trycol® 7000 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6220 افزودنی > امولسیفایر پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
BASF
ب آ اس اف ایران
Efka® 6225 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده > پلیمرها
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > هایپردیسپرسانت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
BASF
ب آ اس اف ایران
Tego® SML 20 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Alkanol IC 20 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMO 80 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® SMS 60 افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® EM 97 افزودنی > امولسیفایر Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® CH 40 افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > حل کننده > مشتقات روغن کرچک
Evonik
ایوانیک ایران
Tagat® O 2 V افزودنی > حل کننده
افزودنی > امولسیفایر > روغن در آب
افزودنی > سورفکتانت
Evonik
ایوانیک ایران
Deurex® EMU-M افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > واکس ها > پلی اتیلنی
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Deurex
آنا شیمی
Varisoft® TA 100 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® EQ F 75 Pellets افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
VARISOFT® BT 70 افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > حالت دهنده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® PSE 141 G افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران