نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رنگ اپوکسی رزین > اپوکسی پوشش ها > صنعتی صنایع شیمیایی و رنگسازی مروارید کبود
رزین اپوکسی پودری رزین > اپوکسی پوشش ها > پودری شیمی پوشش کالا - چکاد
آراکس ۶۱۲ -گروت اپوکسی رزین > اپوکسی شهرام شیمی
چسب اپوکسی رزین > اپوکسی چسب ها شهرام شیمی
کفپوش های اپوکسی(Exxon Floor Epoxy) رزین > اپوکسی پوشش ها > صنعتی اکسون پناه
Bayhydrol® A 2601 رزین > اپوکسی پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A 1060 BA (Discontinued) رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A 1560 BA/SN/X (Discontinued) رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A 450 BA/X رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A HS 1170 BA رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A HS 1272 BA رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A HS 1375 BA رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A HS 1470 SN/X (Discontinued) رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A HS XP 2768 (Discontinued) رزین > اپوکسی پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
Desmophen® A XP 2412 رزین > اپوکسی پوشش ها
پوشش ها > صنعتی
Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 10 (140 مورد)