نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
CELUS BI SPHERA 12 افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > پاک کننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
CELUS BI SPHERA 23 افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > پاک کننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
CELUS BI SPHERA 35 افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > پاک کننده
افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
ROELMI Brasca
سازیبا
Celus Bi Light Ester افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها ROELMI Brasca
سازیبا
Tegosoft® TN افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
حلال ها > استری
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® TIS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® P افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > حل کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OS افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® OP افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® MM افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® Liquid M افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® Liquid افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® LSE 65 K Soft افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® LSE 65 K افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 2 (22 مورد)