نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
پروپیلن گلیکول متیل اتر استات - PMA حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
ایمن سبز
متوکسی پروپیل استات حلال ها > استاتی
حلال ها > استری
پوشش ها
چسب ها
ایمن سبز
Texaprint® STEH حلال ها > استری پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Isobutyl Acetate® حلال ها > استری پوشش ها BASF
ب آ اس اف ایران
Texaprint® SKEH حلال ها > استری پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® EDGA حلال ها > استری
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® DCPA حلال ها > استری
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Laromer® LA حلال ها > استری
افزودنی > عامل شبکه کننده/ عامل پخت
پوشش ها > پخت نوری BASF
ب آ اس اف ایران
Tegosoft® TN افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
حلال ها > استری
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tegosoft® CT افزودنی > آرامش بخش
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > استرها
حلال ها > استری
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSOFT® XC حلال ها > استری
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > روغن های گیاهی، چربی ها و واکس ها
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Ethyl Acetate AKA حلال ها > استری پوشش ها
پلاستیک ها > چاپگرهای سه بعدی
چسب ها > حلال پایه
آریان کیمیا آسیا
Propylene Carbonate حلال ها > استری پوشش ها
چسب ها
بازرگانی کوثر
Ethyl Acetate PTM حلال ها > استری پوشش ها
پلاستیک ها > چاپگرهای سه بعدی
چسب ها > حلال پایه
پتروماد کیمیا
متیل استات حلال ها > استری پوشش ها
چسب ها > حلال پایه
پتروماد کیمیا
صفحه 1 از 2 (17 مورد)