نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
تترا هيدرو فوران حلال ها > اتری و اترالکل
حلال ها > حلقوی
شرکت پاژبهفر ایرانیان
متوکسی پروپانول حلال ها > اتری و اترالکل پوشش ها
چسب ها
شرکت پاژبهفر ایرانیان
متوکسی پروپانول حلال ها > اتری و اترالکل پوشش ها
چسب ها
ایمن سبز
TEGOSOFT® E حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > روغن های گیاهی، چربی ها و واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSOFT® APS حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > حل کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده > روغن های گیاهی، چربی ها و واکس ها
Evonik
ایوانیک ایران
Polyglykol® D 21/300 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها > مرکب Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® 4000 M50 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® PR 600 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها > مرکب Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® G 500 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® D 21/700 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها > مرکب Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® D 21/150 حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
پوشش ها > مرکب Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® 9000 S حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® 9000 FL حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® 8000 S حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
Polyglykol® 8000 PS حلال ها > اتری و اترالکل
افزودنی > جاذب رطوبت
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
پوشش ها
پوشش ها > مرکب
Clariant
شرکت هوپاد
صفحه 1 از 4 (46 مورد)