نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
سدیم سولفید افزودنی > پرکننده ها پوشش ها مجتمع شیمی گستر نیما
کربنات کلسیم افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
لاستیک ها
کانی کاو کاشان
باریت افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات کانی کاو کاشان
بلنک فیکس ( سولفات باریوم سنتزی) افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
شیمی پوشش کالا - چکاد
الياف پلی پروپيلن TC116 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها مواد مهندسی تیوا
کلسیم کربنات گرانولی 800 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
شیمی معدنی همدان
کلسیم کربنات رسوب داده شده 900 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب > گراور
شیمی معدنی همدان
مروری بر محصولات AEROSIL افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
پوشش ها > مرکب
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
فیوم اکسید گرانول شده AEROPERL افزودنی > پرکننده ها
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > بهبود دهنده سطح > مات کننده
پوشش ها
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
مروری بر گرته سیلیکای AEROSIL افزودنی > پرکننده ها > آلومینا سیلیکات
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > ضد خش کننده
افزودنی > ضد خوردگی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > پودری
پوشش ها > مرکب > دیجیتال
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL
ایوانیک ایران > سیلیکا
محصولات سیلیکا شرکت ایوانیک Evonik افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
کامپوزیت ها
لاستیک ها
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از محصولات AEROSIL و SIPERNAT در موادشوینده و پاک کننده های پودری افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
بهبود عملکرد پودرهای آسیاب شده، به کمک گرته سیلیکای AEROSIL و سیلیکای ویژه ی SIPERNAT افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
استفاده از سیلیکاهای ویژه ی SIPERNAT و گرته های سیلیکای AEROSIL به عنوان کمک کننده جریان و آنتی کیکینگ افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی Evonik > AEROSIL ، Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا
بسته بندی محصولات SIPERNAT دارای ذرات ریز و نرم افزودنی > پرکننده ها > سیلیکا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
چسب ها
پوشش ها > مرکب > لیتوگرافی
Evonik > SIPERNAT
ایوانیک ایران > سیلیکا