نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TEGO® Betain F KM 1 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Betain HS KB 5 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
ABIL® B 8843 افزودنی > سورفکتانت
رزین > سیلیکونی
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
ANTIL® CM 90 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® C 212 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® DC 212 S افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® DO 280 SE افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® IPP 240 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Rewomid® S 280 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Abil® B 88184 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها
Evonik
ایوانیک ایران
Antil® HS 60 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
REWOPAL® SB C 55 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Evonik
ایوانیک ایران
REWOPAL® SB Z U افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® HPM 50 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
Tegocel® HPM 4000 افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سلولزی
افزودنی > عامل کف زا
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 3 (41 مورد)